ورود و خروج از محدوده

ردیاب: IR502-منطقه ویژه
بازه زمانی: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۰۰:۰۰:۰۰

هیچ اطلاعاتی یافت نشد.


ورود و خروج از محدوده

ردیاب: آب فاضلاب بوشهر
بازه زمانی: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۰۰:۰۰:۰۰

هیچ اطلاعاتی یافت نشد.


ورود و خروج از محدوده

ردیاب: اهواز ردیاب
بازه زمانی: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۰۰:۰۰:۰۰

ورود به محدوده خروج از محدوده مدت نام محدوده مکان محدوده
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۴:۵۴:۲۶ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۴:۵۵:۱۵ 49 s رودخانه کارون 31.315868 °, 48.668822 ° - جادۀ ساحلی, اهواز, IR
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۵:۰۷:۴۵ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۵:۰۸:۱۰ 25 s رودخانه کارون 31.307153 °, 48.67037 ° - جادۀ ساحلی, اهواز, IR
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۲:۰۰:۱۸ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۲:۰۲:۱۵ 1 m 57 s رودخانه کارون 31.280537 °, 48.654023 ° - Esfand, اهواز, IR
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۲:۰۴:۰۱ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۲:۰۴:۳۲ 31 s رودخانه کارون 31.311247 °, 48.666948 ° - جادۀ ساحلی, اهواز, IR
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۲:۰۵:۳۱ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۲:۰۶:۱۴ 43 s رودخانه کارون 31.308202 °, 48.667102 ° - جادۀ ساحلی, اهواز, IR
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۲:۳۰:۱۳ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۲:۳۰:۴۶ 33 s رودخانه کارون 31.335323 °, 48.687302 ° - پل هفتم, اهواز, IR
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۰۶:۴۱:۳۸ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۰۶:۴۲:۲۲ 44 s رودخانه کارون 31.315808 °, 48.668607 ° - جادۀ ساحلی, اهواز, IR
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۰۶:۴۴:۰۶ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۰۶:۴۴:۳۷ 31 s رودخانه کارون 31.29362 °, 48.66052 ° - جادۀ ساحلی, اهواز, IR
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۷:۵۹:۲۸ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۷:۵۹:۵۵ 27 s رودخانه کارون 31.335533 °, 48.681533 ° - اردیبهشت, اهواز, IR
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۸:۰۰:۲۹ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۸:۰۱:۰۲ 33 s رودخانه کارون 31.331908 °, 48.674912 ° - جادۀ ساحلی, اهواز, IR
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۸:۰۱:۵۹ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۸:۰۳:۴۵ 1 m 46 s رودخانه کارون 31.322242 °, 48.673442 ° - جادۀ ساحلی, اهواز, IR
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۸:۰۵:۳۶ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۸:۰۵:۵۴ 18 s رودخانه کارون 31.293277 °, 48.660527 ° - جادۀ ساحلی, اهواز, IR
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۹:۲۷:۵۲ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۹:۲۸:۳۵ 43 s رودخانه کارون 31.290117 °, 48.659432 ° - Khordaad, اهواز, IR
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۹:۳۰:۱۷ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۹:۳۱:۴۲ 1 m 25 s رودخانه کارون 31.311378 °, 48.666973 ° - جادۀ ساحلی, اهواز, IR
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۹:۳۲:۲۸ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۹:۳۲:۵۰ 22 s رودخانه کارون 31.330968 °, 48.673473 ° - جادۀ ساحلی, اهواز, IR
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۹:۳۳:۰۱ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۹:۳۴:۲۱ 1 m 20 s رودخانه کارون 31.334702 °, 48.679385 ° - جادۀ ساحلی, اهواز, IR
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۹:۳۵:۲۷ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۹:۳۶:۱۶ 49 s رودخانه کارون 31.351897 °, 48.69808 ° - جادۀ ساحلی, اهواز, IR


ورود و خروج از محدوده

ردیاب: اورژانس محمود آباد
بازه زمانی: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۰۰:۰۰:۰۰

هیچ اطلاعاتی یافت نشد.