گزارش ثبت عملکرد

ردیاب: IR502-منطقه ویژه
بازه زمانی: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۰۰:۰۰:۰۰

تاریخ شروع پایان طول مصرف سوخت
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ 35.734638 °, 51.416870 ° - خیابان چهاردهم, تهران, 1438833881, IR 35.734665 °, 51.415998 ° - احمد قصیر, تهران, 1438833881, IR 0.33 km 0.03 L
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ 35.734665 °, 51.415998 ° - احمد قصیر, تهران, 1438833881, IR 35.716105 °, 51.418110 ° - سنایی, تهران, 1599836511, IR 3.57 km 0.32 L
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ 35.716105 °, 51.418110 ° - سنایی, تهران, 1599836511, IR 35.734995 °, 51.416367 ° - خیابان شانزدهم, تهران, 1438833881, IR 5.25 km 0.46 L
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰ 35.734995 °, 51.416367 ° - خیابان شانزدهم, تهران, 1438833881, IR 35.653650 °, 51.064207 ° - بلوار رسول اکرم, شهریار, IR 100.11 km 9.00 L
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰ 35.653650 °, 51.064207 ° - بلوار رسول اکرم, شهریار, IR 35.734637 °, 51.416447 ° - خیابان شانزدهم, تهران, 1438833881, IR 46.41 km 4.17 L
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۰:۰۰:۰۰ 35.734637 °, 51.416447 ° - خیابان شانزدهم, تهران, 1438833881, IR 35.743240 °, 51.369542 ° - بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری, تهران, 1438833881, IR 7.35 km 0.64 L
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۰:۰۰:۰۰ 35.743240 °, 51.369542 ° - بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری, تهران, 1438833881, IR 35.603533 °, 51.302637 ° - 65, اسلامشهر, IR 24.31 km 2.10 L
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۰:۰۰:۰۰ 35.603533 °, 51.302637 ° - 65, اسلامشهر, IR 35.528748 °, 51.171162 ° - 65, شهرک واوان, IR 15.07 km 1.32 Lگزارش ثبت عملکرد

ردیاب: آب فاضلاب بوشهر
بازه زمانی: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۰۰:۰۰:۰۰

تاریخ شروع پایان طول مصرف سوخت
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ 28.922963 °, 50.849660 ° - بوشهر‎, IR 28.951930 °, 50.978960 ° - 55, بوشهر‎, IR 16.10 km 1.42 L
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ 28.951930 °, 50.978960 ° - 55, بوشهر‎, IR 29.069108 °, 50.883583 ° - IR 22.43 km 2.00 L
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ 29.069108 °, 50.883583 ° - IR 28.941672 °, 51.113312 ° - 96, اهرم, IR 41.69 km 3.75 L
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ 28.941672 °, 51.113312 ° - 96, اهرم, IR 29.048317 °, 51.054998 ° - 55, برازجان, IR 19.90 km 1.79 L
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ 29.048317 °, 51.054998 ° - 55, برازجان, IR 29.047802 °, 51.055015 ° - 55, برازجان, IR 0.07 km 0.00 L
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ 29.047802 °, 51.055015 ° - 55, برازجان, IR 29.078250 °, 51.069087 ° - 55, برازجان, IR 3.79 km 0.33 L
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ 29.078250 °, 51.069087 ° - 55, برازجان, IR 28.984612 °, 51.023293 ° - 55, بوشهر‎, IR 11.99 km 1.06 Lگزارش ثبت عملکرد

ردیاب: اهواز ردیاب
بازه زمانی: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۰۰:۰۰:۰۰

تاریخ شروع پایان طول مصرف سوخت
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ 31.365975 °, 48.677697 ° - سی‌ودوم, اهواز, IR 31.165282 °, 48.251845 ° - اهواز, IR 61.89 km 5.57 L
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ 31.165282 °, 48.251845 ° - اهواز, IR 31.366150 °, 48.677507 ° - سی‌ودوم, اهواز, IR 64.80 km 5.82 L
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ 31.366150 °, 48.677507 ° - سی‌ودوم, اهواز, IR 31.352078 °, 48.677022 ° - اروند, اهواز, IR 1.80 km 0.16 L
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ 31.352078 °, 48.677022 ° - اروند, اهواز, IR 31.372490 °, 48.661423 ° - اتوبان کیانپارس, اهواز, IR 5.58 km 0.49 L
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ 31.372490 °, 48.661423 ° - اتوبان کیانپارس, اهواز, IR 31.366123 °, 48.677483 ° - سی‌ودوم, اهواز, IR 3.88 km 0.33 L
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰ 31.366123 °, 48.677483 ° - سی‌ودوم, اهواز, IR 31.297308 °, 48.637982 ° - Farvardin, اهواز, IR 12.26 km 1.09 L
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰ 31.297308 °, 48.637982 ° - Farvardin, اهواز, IR 31.500268 °, 48.119373 ° - IR 69.37 km 6.24 L
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰ 31.500268 °, 48.119373 ° - IR 31.317275 °, 48.637202 ° - غزنوی, اهواز, IR 65.91 km 5.93 L
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰ 31.317275 °, 48.637202 ° - غزنوی, اهواز, IR 31.297602 °, 48.637855 ° - Farvardin, اهواز, IR 3.60 km 0.31 L
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰ 31.297602 °, 48.637855 ° - Farvardin, اهواز, IR 31.366140 °, 48.677487 ° - سی‌ودوم, اهواز, IR 13.62 km 1.21 L
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰ 31.366140 °, 48.677487 ° - سی‌ودوم, اهواز, IR 31.450647 °, 48.761013 ° - IR 16.24 km 1.46 L
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰ 31.450647 °, 48.761013 ° - IR 31.439067 °, 48.752217 ° - IR 1.55 km 0.12 L
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰ 31.439067 °, 48.752217 ° - IR 31.463435 °, 48.769322 ° - IR 3.20 km 0.27 L
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰ 31.463435 °, 48.769322 ° - IR 31.366110 °, 48.677460 ° - سی‌ودوم, اهواز, IR 21.01 km 1.88 L
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۰:۰۰:۰۰ 31.366110 °, 48.677460 ° - سی‌ودوم, اهواز, IR 31.297323 °, 48.637982 ° - Farvardin, اهواز, IR 12.25 km 1.10 Lگزارش ثبت عملکرد

ردیاب: اورژانس محمود آباد
بازه زمانی: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۰۰:۰۰:۰۰

تاریخ شروع پایان طول مصرف سوخت
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ 36.557135 °, 52.308593 ° - کمربندی آمل, IR 36.556997 °, 52.308482 ° - 77, IR 0.10 km 0.00 L
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰ 36.556997 °, 52.308482 ° - 77, IR 36.634435 °, 52.257032 ° - 22, محمودآباد, 4641146799, IR 11.91 km 1.06 L
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰ 36.634435 °, 52.257032 ° - 22, محمودآباد, 4641146799, IR 36.557065 °, 52.308547 ° - 77, IR 10.31 km 0.87 L
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰ 36.557065 °, 52.308547 ° - 77, IR 36.557045 °, 52.308580 ° - 77, IR 3.11 km 0.28 L
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰ 36.557045 °, 52.308580 ° - 77, IR 36.557023 °, 52.308548 ° - 77, IR 22.39 km 2.01 L