اطلاعات کلی -خلاصه شده

بازه زمانی: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۰۰:۰۰:۰۰

ردیاب شروع پایان طول مسیر مدت حرکت مدت توقف حداکثر سرعت میانگین سرعت تعداد تخطی سرعت مصرف سوخت کارکرد موتور موتور خاموش کیلومترشمار ساعت کارکرد موتور راننده
IR502-منطقه ویژه ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۴۶:۴۵ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۱:۵۳:۵۰ 213.28 km 6 h 24 m 40 s 2 d 4 h 42 m 25 s 78 kph 18 kph 0 19.02 L 7 h 41 m 37 s 1 h 36 m 10 s 32259 km 435 hn/a
آب فاضلاب بوشهر ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۵:۳۴:۵۴ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۸:۳۶:۴۹ 247.1 km 5 h 33 m 15 s 1 d 21 h 28 m 40 s 88 kph 45 kph 0 22.15 L 7 h 46 m 15 s 2 h 21 m 47 s 1656 km 0 hn/a
اهواز ردیاب ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۶:۳۳ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۱:۵۴:۲۶ 493.68 km 9 h 51 m 32 s 2 d 1 h 56 m 21 s 124 kph 40 kph 9 44.28 L 0 s 0 s 33112 km 0 hn/a
اورژانس محمود آباد ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۷:۵۲:۱۸ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۱:۵۱:۰۷ 59.67 km 1 h 39 m 22 s 2 d 2 h 19 m 27 s 138 kph 37 kph 8 5.29 L 16 h 56 m 32 s 15 h 38 m 29 s 2477 km 357 hn/a