اطلاعات کلی

ردیاب: IR502-منطقه ویژه
بازه زمانی: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۰۰:۰۰:۰۰

شروع: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۴:۴۱:۴۵
پایان: ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۱:۵۹:۳۲
طول مسیر: 213.39 km
مدت حرکت: 6 h 30 m 22 s
مدت توقف: 2 d 47 m 25 s
حداکثر سرعت: 78 kph
میانگین سرعت: 17 kph
تعداد تخطی سرعت: 0
مصرف سوخت: 19.03 L
کارکرد موتور: 7 h 43 m 1 s
موتور خاموش: 1 h 36 m 10 s
کیلومترشمار: 32259 km
ساعت کارکرد موتور: 435 h
راننده: n/a


اطلاعات کلی

ردیاب: آب فاضلاب بوشهر
بازه زمانی: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۰۰:۰۰:۰۰

شروع: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۵:۳۴:۵۴
پایان: ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۸:۳۶:۴۹
طول مسیر: 247.1 km
مدت حرکت: 5 h 33 m 15 s
مدت توقف: 1 d 21 h 28 m 40 s
حداکثر سرعت: 88 kph
میانگین سرعت: 45 kph
تعداد تخطی سرعت: 0
مصرف سوخت: 22.15 L
کارکرد موتور: 7 h 46 m 15 s
موتور خاموش: 2 h 21 m 47 s
کیلومترشمار: 1656 km
ساعت کارکرد موتور: 0 h
راننده: n/a


اطلاعات کلی

ردیاب: اهواز ردیاب
بازه زمانی: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۰۰:۰۰:۰۰

شروع: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۴:۴۱:۲۵
پایان: ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۲:۰۰:۳۳
طول مسیر: 495.31 km
مدت حرکت: 10 h 2 m 41 s
مدت توقف: 1 d 21 h 16 m 27 s
حداکثر سرعت: 124 kph
میانگین سرعت: 40 kph
تعداد تخطی سرعت: 0
مصرف سوخت: 44.43 L
کارکرد موتور: 0 s
موتور خاموش: 0 s
کیلومترشمار: 33114 km
ساعت کارکرد موتور: 0 h
راننده: n/a


اطلاعات کلی

ردیاب: اورژانس محمود آباد
بازه زمانی: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۰۰:۰۰:۰۰

شروع: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۷:۵۲:۱۸
پایان: ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۲:۰۰:۳۹
طول مسیر: 59.71 km
مدت حرکت: 1 h 48 m 54 s
مدت توقف: 2 d 2 h 19 m 27 s
حداکثر سرعت: 138 kph
میانگین سرعت: 37 kph
تعداد تخطی سرعت: 0
مصرف سوخت: 5.29 L
کارکرد موتور: 16 h 57 m 20 s
موتور خاموش: 15 h 38 m 29 s
کیلومترشمار: 2477 km
ساعت کارکرد موتور: 357 h
راننده: n/a