اطلاعات کلی

ردیاب: آقابابایی
بازه زمانی: ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰

شروع: ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ ۰۹:۵۱:۲۰
پایان: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۴:۱۷:۳۰
طول مسیر: 1382.14 km
مدت حرکت: 3 d 13 h 3 m 51 s
مدت توقف: 3 d 5 h 22 m 19 s
حداکثر سرعت: 97 kph
میانگین سرعت: 33 kph
تعداد تخطی سرعت: 0
مصرف سوخت: 0 L
کارکرد موتور: 0 s
موتور خاموش: 0 s
کیلومترشمار: 55366 km
ساعت کارکرد موتور: 289047 h
راننده: n/a


اطلاعات کلی

ردیاب: اسماعیل زاده
بازه زمانی: ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰

شروع: ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ ۰۷:۵۳:۰۰
پایان: ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ ۱۹:۰۷:۰۵
طول مسیر: 1421.57 km
مدت حرکت: 1 d 12 h 57 m 25 s
مدت توقف: 4 d 22 h 16 m 40 s
حداکثر سرعت: 109 kph
میانگین سرعت: 44 kph
تعداد تخطی سرعت: 0
مصرف سوخت: 0 L
کارکرد موتور: 0 s
موتور خاموش: 0 s
کیلومترشمار: 104295 km
ساعت کارکرد موتور: 0 h
راننده: سبزعلی اسماعیل زاده


اطلاعات کلی

ردیاب: بشارت
بازه زمانی: ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰

شروع: ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ ۰۷:۳۷:۱۴
پایان: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۳:۳۶:۳۰
طول مسیر: 1784.04 km
مدت حرکت: 2 d 2 h 37 m 45 s
مدت توقف: 4 d 17 h 21 m 31 s
حداکثر سرعت: 96 kph
میانگین سرعت: 20 kph
تعداد تخطی سرعت: 0
مصرف سوخت: 0 L
کارکرد موتور: 0 s
موتور خاموش: 0 s
کیلومترشمار: 94179 km
ساعت کارکرد موتور: 0 h
راننده: n/a


اطلاعات کلی

ردیاب: دامچی
بازه زمانی: ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰

شروع: ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ ۰۸:۲۴:۰۰
پایان: ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ ۰۳:۱۱:۲۲
طول مسیر: 699.39 km
مدت حرکت: 4 d 16 h 42 m 39 s
مدت توقف: 1 d 2 h 4 m 43 s
حداکثر سرعت: 118 kph
میانگین سرعت: 41 kph
تعداد تخطی سرعت: 0
مصرف سوخت: 0 L
کارکرد موتور: 0 s
موتور خاموش: 0 s
کیلومترشمار: 101807 km
ساعت کارکرد موتور: 0 h
راننده: حسن دامچی


اطلاعات کلی

ردیاب: لشگر بلوک
بازه زمانی: ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰

شروع: ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ ۰۶:۰۹:۵۴
پایان: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۳:۰۶:۵۸
طول مسیر: 1690.16 km
مدت حرکت: 1 d 1 h 15 m 18 s
مدت توقف: 5 d 19 h 41 m 46 s
حداکثر سرعت: 112 kph
میانگین سرعت: 30 kph
تعداد تخطی سرعت: 0
مصرف سوخت: 0 L
کارکرد موتور: 0 s
موتور خاموش: 0 s
کیلومترشمار: 117919 km
ساعت کارکرد موتور: 0 h
راننده: n/a


اطلاعات کلی

ردیاب: محمدی
بازه زمانی: ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰

شروع: ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ ۰۶:۰۶:۵۴
پایان: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۱۸:۳۴
طول مسیر: 942.75 km
مدت حرکت: 1 d 38 m 57 s
مدت توقف: 5 d 17 h 32 m 43 s
حداکثر سرعت: 92 kph
میانگین سرعت: 28 kph
تعداد تخطی سرعت: 0
مصرف سوخت: 93.61 L
کارکرد موتور: 0 s
موتور خاموش: 0 s
کیلومترشمار: 56330 km
ساعت کارکرد موتور: 0 h
راننده: n/a


اطلاعات کلی

ردیاب: مطلب قاسم نژاد
بازه زمانی: ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰

شروع: ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ ۰۷:۳۶:۱۳
پایان: ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ ۲۱:۰۴:۵۴
طول مسیر: 2433.58 km
مدت حرکت: 3 d 16 h 34 m 16 s
مدت توقف: 2 d 20 h 54 m 25 s
حداکثر سرعت: 97 kph
میانگین سرعت: 31 kph
تعداد تخطی سرعت: 0
مصرف سوخت: 0 L
کارکرد موتور: 0 s
موتور خاموش: 0 s
کیلومترشمار: 129647 km
ساعت کارکرد موتور: 0 h
راننده: n/a


اطلاعات کلی

ردیاب: کوزه گر
بازه زمانی: ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰

شروع: ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ ۰۵:۵۴:۲۹
پایان: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۴:۲۱:۰۸
طول مسیر: 1350.87 km
مدت حرکت: 1 d 10 h 11 m 44 s
مدت توقف: 5 d 12 h 14 m 55 s
حداکثر سرعت: 102 kph
میانگین سرعت: 29 kph
تعداد تخطی سرعت: 0
مصرف سوخت: 0 L
کارکرد موتور: 1 d 3 h 44 m 42 s
موتور خاموش: 1 h 42 m 45 s
کیلومترشمار: 79483 km
ساعت کارکرد موتور: 499 h
راننده: n/a