گزارش حرکت و توقف

ردیاب: IR502-منطقه ویژه
بازه زمانی: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۰۰:۰۰:۰۰

وضعیت شروع پایان مدت مکان توقف موتور خاموش
طول حداکثر سرعت میانگین سرعت مصرف سوخت
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۴۶:۴۵ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۱:۴۲:۴۷ 10 h 56 m 2 s 35.734638 °, 51.416870 ° - خیابان چهاردهم, تهران, 1438833881, IR 3 m 14 s
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۱:۴۲:۴۷ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۱:۴۴:۳۲ 1 m 45 s 0.33 km 16 kph 4 kph 0.03 L
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۱:۴۴:۳۲ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۲:۱۵:۴۸ 31 m 16 s 35.734665 °, 51.415998 ° - احمد قصیر, تهران, 1438833881, IR 31 m 16 s
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۲:۱۵:۴۸ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۲:۲۶:۰۰ 10 m 12 s 3.57 km 18 kph 7 kph 0.32 L
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۲:۲۶:۰۰ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۳:۰۶:۴۴ 40 m 44 s 35.716105 °, 51.418110 ° - سنایی, تهران, 1599836511, IR 1 m 3 s
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۳:۰۶:۴۴ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۳:۳۳:۰۰ 26 m 16 s 5.25 km 28 kph 10 kph 0.46 L
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۳:۳۳:۰۰ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۰۸:۳۱:۴۲ 18 h 58 m 42 s 35.734995 °, 51.416367 ° - خیابان شانزدهم, تهران, 1438833881, IR 3 m 31 s
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۰۸:۳۱:۴۲ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۱:۴۱:۵۶ 3 h 10 m 14 s 100.11 km 78 kph 27 kph 9.00 L
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۱:۴۱:۵۶ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۲:۱۰:۰۱ 28 m 5 s 35.653650 °, 51.064207 ° - بلوار رسول اکرم, شهریار, IR 4 m 10 s
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۲:۱۰:۰۱ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۳:۱۷:۲۹ 1 h 7 m 28 s 46.41 km 74 kph 38 kph 4.17 L
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۳:۱۷:۲۹ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۹:۱۳:۰۲ 19 h 55 m 33 s 35.734637 °, 51.416447 ° - خیابان شانزدهم, تهران, 1438833881, IR 2 m 31 s
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۹:۱۳:۰۲ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۹:۲۴:۲۹ 11 m 27 s 7.35 km 57 kph 16 kph 0.64 L
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۹:۲۴:۲۹ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۹:۵۳:۰۶ 28 m 37 s 35.743240 °, 51.369542 ° - بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری, تهران, 1438833881, IR 28 m 37 s
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۹:۵۳:۰۶ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۰:۳۷:۴۳ 44 m 37 s 24.31 km 60 kph 26 kph 2.10 L
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۰:۳۷:۴۳ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۱:۰۲:۲۰ 24 m 37 s 35.603533 °, 51.302637 ° - 65, اسلامشهر, IR 2 m 59 s
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۱:۰۲:۲۰ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۱:۲۷:۵۵ 25 m 35 s 15.07 km 62 kph 22 kph 1.32 L
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۱:۲۷:۵۵ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۱:۴۶:۴۴ 18 m 49 s 35.528748 °, 51.171162 ° - 65, شهرک واوان, IR 18 m 49 s
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۱:۴۶:۴۴ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۱:۵۳:۵۰ 7 m 6 s 10.88 km 31 kph 13 kph 0.98 L

طول مسیر: 213.28 km
مدت حرکت: 6 h 24 m 40 s
مدت توقف: 2 d 4 h 42 m 25 s
حداکثر سرعت: 78 kph
میانگین سرعت: 18 kph
مصرف سوخت: 19.02 L
کارکرد موتور: 7 h 41 m 37 s
موتور خاموش: 1 h 36 m 10 s


گزارش حرکت و توقف

ردیاب: آب فاضلاب بوشهر
بازه زمانی: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۰۰:۰۰:۰۰

وضعیت شروع پایان مدت مکان توقف موتور خاموش
طول حداکثر سرعت میانگین سرعت مصرف سوخت
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۵:۳۴:۵۴ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۶:۰۰:۴۸ 25 m 54 s 28.922963 °, 50.849660 ° - بوشهر‎, IR 25 m 54 s
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۶:۰۰:۴۸ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۶:۲۹:۱۹ 28 m 31 s 16.10 km 85 kph 42 kph 1.42 L
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۶:۲۹:۱۹ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۷:۱۰:۵۰ 41 m 31 s 28.951930 °, 50.978960 ° - 55, بوشهر‎, IR 2 m 26 s
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۷:۱۰:۵۰ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۷:۳۹:۴۵ 28 m 55 s 22.43 km 85 kph 49 kph 2.00 L
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۷:۳۹:۴۵ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۸:۳۶:۲۸ 56 m 43 s 29.069108 °, 50.883583 ° - IR 56 m 43 s
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۸:۳۶:۲۸ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۹:۲۹:۴۰ 53 m 12 s 41.69 km 88 kph 58 kph 3.75 L
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۹:۲۹:۴۰ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۹:۵۵:۵۵ 26 m 15 s 28.941672 °, 51.113312 ° - 96, اهرم, IR 26 m 15 s
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۹:۵۵:۵۵ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۰:۲۶:۲۰ 30 m 25 s 19.90 km 83 kph 46 kph 1.79 L
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۰:۲۶:۲۰ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۷:۴۱:۳۲ 7 h 15 m 12 s 29.048317 °, 51.054998 ° - 55, برازجان, IR 1 m 5 s
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۷:۴۱:۳۲ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۷:۴۲:۲۹ 57 s 0.07 km 7 kph 3 kph 0.00 L
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۷:۴۲:۲۹ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۸:۰۷:۳۴ 25 m 5 s 29.047802 °, 51.055015 ° - 55, برازجان, IR 25 m 5 s
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۸:۰۷:۳۴ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۸:۲۵:۱۹ 17 m 45 s 3.79 km 81 kph 42 kph 0.33 L
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۸:۲۵:۱۹ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۸:۴۸:۱۰ 22 m 51 s 29.078250 °, 51.069087 ° - 55, برازجان, IR 1 m 51 s
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۸:۴۸:۱۰ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۹:۰۳:۱۹ 15 m 9 s 11.99 km 85 kph 61 kph 1.06 L
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۹:۰۳:۱۹ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۵:۵۸:۲۸ 1 d 10 h 55 m 9 s 28.984612 °, 51.023293 ° - 55, بوشهر‎, IR 2 m 28 s
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۵:۵۸:۲۸ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۸:۳۶:۴۹ 2 h 38 m 21 s 131.13 km 85 kph 64 kph 11.80 L

طول مسیر: 247.1 km
مدت حرکت: 5 h 33 m 15 s
مدت توقف: 1 d 21 h 28 m 40 s
حداکثر سرعت: 88 kph
میانگین سرعت: 45 kph
مصرف سوخت: 22.15 L
کارکرد موتور: 7 h 46 m 15 s
موتور خاموش: 2 h 21 m 47 s


گزارش حرکت و توقف

ردیاب: اهواز ردیاب
بازه زمانی: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۰۰:۰۰:۰۰

وضعیت شروع پایان مدت مکان توقف موتور خاموش
طول حداکثر سرعت میانگین سرعت مصرف سوخت
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۶:۳۳ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۴:۴۶:۲۷ 4 h 39 m 54 s 31.365975 °, 48.677697 ° - سی‌ودوم, اهواز, IR 0
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۴:۴۶:۲۷ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۵:۵۰:۱۳ 1 h 3 m 46 s 61.89 km 85 kph 56 kph 5.57 L
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۵:۵۰:۱۳ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۱:۱۸:۱۶ 5 h 28 m 3 s 31.165282 °, 48.251845 ° - اهواز, IR 0
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۱:۱۸:۱۶ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۲:۴۸:۱۴ 1 h 29 m 58 s 64.80 km 99 kph 47 kph 5.82 L
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۲:۴۸:۱۴ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۸:۲۰:۳۵ 5 h 32 m 21 s 31.366150 °, 48.677507 ° - سی‌ودوم, اهواز, IR 0
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۸:۲۰:۳۵ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۸:۲۴:۲۲ 3 m 47 s 1.80 km 36 kph 16 kph 0.16 L
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۸:۲۴:۲۲ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۸:۵۰:۳۱ 26 m 9 s 31.352078 °, 48.677022 ° - اروند, اهواز, IR 0
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۸:۵۰:۳۱ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۹:۰۵:۳۰ 14 m 59 s 5.58 km 61 kph 23 kph 0.49 L
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۹:۰۵:۳۰ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۹:۱۹:۴۹ 14 m 19 s 31.372490 °, 48.661423 ° - اتوبان کیانپارس, اهواز, IR 0
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۹:۱۹:۴۹ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۹:۲۴:۵۷ 5 m 8 s 3.88 km 66 kph 31 kph 0.33 L
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۱۹:۲۴:۵۷ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۰۶:۲۴:۲۳ 10 h 59 m 26 s 31.366123 °, 48.677483 ° - سی‌ودوم, اهواز, IR 0
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۰۶:۲۴:۲۳ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۰۶:۴۸:۲۶ 24 m 3 s 12.26 km 63 kph 34 kph 1.09 L
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۰۶:۴۸:۲۶ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۰۷:۱۷:۵۳ 29 m 27 s 31.297308 °, 48.637982 ° - Farvardin, اهواز, IR 0
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۰۷:۱۷:۵۳ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۰۸:۲۰:۰۷ 1 h 2 m 14 s 69.37 km 89 kph 64 kph 6.24 L
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۰۸:۲۰:۰۷ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۰:۰۱:۲۱ 1 h 41 m 14 s 31.500268 °, 48.119373 ° - IR 0
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۰:۰۱:۲۱ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۱:۰۹:۵۰ 1 h 8 m 29 s 65.91 km 87 kph 62 kph 5.93 L
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۱:۰۹:۵۰ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۱:۲۱:۳۲ 11 m 42 s 31.317275 °, 48.637202 ° - غزنوی, اهواز, IR 0
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۱:۲۱:۳۲ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۱:۲۷:۲۳ 5 m 51 s 3.60 km 62 kph 34 kph 0.31 L
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۱:۲۷:۲۳ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۲:۱۹:۱۵ 51 m 52 s 31.297602 °, 48.637855 ° - Farvardin, اهواز, IR 0
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۲:۱۹:۱۵ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۲:۴۹:۵۴ 30 m 39 s 13.62 km 70 kph 31 kph 1.21 L
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۲:۴۹:۵۴ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۶:۰۹:۴۱ 3 h 19 m 47 s 31.366140 °, 48.677487 ° - سی‌ودوم, اهواز, IR 0
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۶:۰۹:۴۱ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۶:۳۰:۳۴ 20 m 53 s 16.24 km 75 kph 42 kph 1.46 L
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۶:۳۰:۳۴ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۷:۲۷:۲۴ 56 m 50 s 31.450647 °, 48.761013 ° - IR 0
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۷:۲۷:۲۴ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۷:۲۹:۵۱ 2 m 27 s 1.55 km 62 kph 27 kph 0.12 L
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۷:۲۹:۵۱ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۷:۵۳:۳۶ 23 m 45 s 31.439067 °, 48.752217 ° - IR 0
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۷:۵۳:۳۶ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۸:۰۰:۳۱ 6 m 55 s 3.20 km 44 kph 18 kph 0.27 L
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۸:۰۰:۳۱ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۲۰:۴۰:۲۲ 2 h 39 m 51 s 31.463435 °, 48.769322 ° - IR 0
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۲۰:۴۰:۲۲ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۲۱:۰۲:۱۷ 21 m 55 s 21.01 km 76 kph 48 kph 1.88 L
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۲۱:۰۲:۱۷ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۷:۵۰:۵۲ 10 h 48 m 35 s 31.366110 °, 48.677460 ° - سی‌ودوم, اهواز, IR 0
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۷:۵۰:۵۲ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۸:۱۱:۱۲ 20 m 20 s 12.25 km 66 kph 35 kph 1.10 L
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۸:۱۱:۱۲ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۹:۲۴:۱۸ 1 h 13 m 6 s 31.297323 °, 48.637982 ° - Farvardin, اهواز, IR 0
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۰۹:۲۴:۱۸ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۱:۵۴:۲۶ 2 h 30 m 8 s 136.72 km 124 kph 83 kph 12.30 L

طول مسیر: 493.68 km
مدت حرکت: 9 h 51 m 32 s
مدت توقف: 2 d 1 h 56 m 21 s
حداکثر سرعت: 124 kph
میانگین سرعت: 40 kph
مصرف سوخت: 44.28 L
کارکرد موتور: 0 s
موتور خاموش: 0 s


گزارش حرکت و توقف

ردیاب: اورژانس محمود آباد
بازه زمانی: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۰۰:۰۰:۰۰

وضعیت شروع پایان مدت مکان توقف موتور خاموش
طول حداکثر سرعت میانگین سرعت مصرف سوخت
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۰۷:۵۲:۱۸ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۲۳:۴۱:۲۸ 15 h 49 m 10 s 36.557135 °, 52.308593 ° - کمربندی آمل, IR 0 s
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۲۳:۴۱:۲۸ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۲۳:۵۲:۲۴ 10 m 56 s 0.10 km 7 kph 2 kph 0.00 L
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ ۲۳:۵۲:۲۴ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۰:۰۹:۵۴ 10 h 17 m 30 s 36.556997 °, 52.308482 ° - 77, IR 51 s
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۰:۰۹:۵۴ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۰:۲۸:۳۵ 18 m 41 s 11.91 km 133 kph 56 kph 1.06 L
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۰:۲۸:۳۵ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۰:۴۳:۱۹ 14 m 44 s 36.634435 °, 52.257032 ° - 22, محمودآباد, 4641146799, IR 4 m 53 s
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۰:۴۳:۱۹ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۰:۵۵:۵۹ 12 m 40 s 10.31 km 78 kph 46 kph 0.87 L
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۰:۵۵:۵۹ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۵:۵۹:۲۴ 5 h 3 m 25 s 36.557065 °, 52.308547 ° - 77, IR 52 s
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۵:۵۹:۲۴ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۶:۰۵:۲۴ 6 m 0 s 3.11 km 101 kph 25 kph 0.28 L
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۶:۰۵:۲۴ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۹:۳۱:۲۶ 3 h 26 m 2 s 36.557045 °, 52.308580 ° - 77, IR 3 m 17 s
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۱۹:۳۱:۲۶ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۲۰:۱۱:۴۳ 40 m 17 s 22.39 km 134 kph 48 kph 2.01 L
متوقف ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ۲۰:۱۱:۴۳ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۱:۴۰:۱۹ 15 h 28 m 36 s 36.557023 °, 52.308548 ° - 77, IR 15 h 28 m 36 s
در حال حرکت ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۱:۴۰:۱۹ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۱:۵۱:۰۷ 10 m 48 s 11.85 km 138 kph 49 kph 1.07 L

طول مسیر: 59.67 km
مدت حرکت: 1 h 39 m 22 s
مدت توقف: 2 d 2 h 19 m 27 s
حداکثر سرعت: 138 kph
میانگین سرعت: 37 kph
مصرف سوخت: 5.29 L
کارکرد موتور: 16 h 56 m 32 s
موتور خاموش: 15 h 38 m 29 s